Gepost op 11-04-2017 in

Ook al lopen de besprekingen nog, toch werd overal al luid verkondigd dat er een kerkenbeleidsplan voor Herent op tafel ligt. Wat is er van aan? Al in 2011 vaardigde minister Bourgeois een decreet uit dat een kerkenplan vereiste voor de parochiekerken in een gemeente waar men aanspraak wilde maken voor de subsidie van onroerend erfgoed, in casu een kerk. Dat kerkenbeleidsplan moest aangeven hoe de plaatselijke en diocesane Kerkgemeenschap en de gemeentelijke overheid de toekomst van de parochiekerken zag. De restauratie van de geklasseerde kerk van Herent en Beisem, en straks de eerste fase van Winksele, kon dit jaar aanvatten zonder dat dit plan vereist was. Maar voor een volgende fase van de restauratie van de geklasseerde kerk van Winksele, een dossier dat ook lopend is, is het opmaken van dat bewuste kerkenbeleidsplan een noodzaak wil deze fase niet op de lange baan geschoven worden. De tijd dringt. Vóór eind september 2017 moet dit rond zijn. Ook de gemeente Herent vestigde bij monde van de burgmeester onze aandacht hierop.

Pastoor Patrick Maervoet en Staf Hendrickx, voorzitter van het Centraal Kerkbestuur, brachten achtereenvolgens alle leden van de parochieploegen en alle leden van de verschillende kerkraden samen om iedereen hierrond te informeren en voorstellen te bespreken. Het Centraal Kerkbestuur is namelijk het wettelijk orgaan die dit plan moet uitwerken. Een volgende vergadering met afvaardiging van bovengenoemde raden liet amendering van de grote conclusie toe die dan basis is van verder overleg. De basis van het voorstel komt overeen met wat in de pers uitlekte. In dit voorstel wordt onder meer gedacht aan het onttrekken aan de liturgie van de kerk van Veltem en Winksele-Delle. Het is niet evident om tot zulke conclusie te komen. In de gesprekken vooraf was duidelijk dat iedereen “emotioneel” aan zijn of haar kerk houdt. Maar rede en realiteitszin heeft eveneens zijn plaats in deze kwestie. Deze keuze leek logisch daar de zondagsliturgie op deze plaatsen op dit moment tot een minimum herleid is. Het behouden van een parochiekerk in elke deelgemeente van Herent is naar onze mening een redelijk te verdedigen optie.

Het voorstel van kerkenbeleidsplan zal de komende weken onderwerp van overleg zijn met de diocesane en gemeentelijke overheid. Hoe het daarna verder moet met deze kerken zal ook nog onderwerp van uitgebreid overleg en gesprek zijn. Hiervoor worden eveneens pistes verkend. Vooral zal nog verder doorgedacht worden en initiatief genomen moeten worden tot een pastoraal plan voor de toekomst. Want het gaat niet alleen om het wel of niet sluiten van parochiekerken. Het gaat erom hoe wij ons als christelijke gemeenschap naar morgen toe zullen organiseren, welke pastorale opties wij zullen nemen opdat dat verhaal van Jezus net als na die Goede Vrijdag en dat Paasgebeuren zal verder gaan. Maar eerst hopen wij gezien de tijdsdruk in een serene sfeer tot een kerkenbeleidsplan te komen.

Share