Gepost op 27-04-2017 in ,

Vormsel VeltemDe voorbije jaren is de vormselregeling in ons bisdom meer en meer een kluwen geworden. Dit omdat de meeste vormheren dekens zijn die tevens parochiepriester zijn, meerdere parochies onder hun hoede hebben en niet alleen verantwoordelijk zijn voor de vormselvieringen, maar ook voor de eerste communievieringen. Het was voor hen niet evident om in de paastijd buiten de eigen parochies te gaan vormen.

Al jaar en dag werd er vanuit de parochies gepleit om de eigen deken als vormheer in het eigen Dekenaat voor te stellen. En de parochies en de dekens waren naast het bisdom vragende partij voor een vaste regeling.

 

Waarom deze nieuwe regeling?

Twee jaar terug werd al een nieuwe communieregeling voor de federaties Herent en Kortenberg uitgewerkt.

Sedert september 2016 ben ik door het vertrek van pater Jan Verboogen ook verantwoordelijk voor de parochies Kampenhout.

Ondertussen zal het voorstel van kerkenbeleidsplan van de gemeente Herent eveneens een nieuwe pastorale situatie met zich meebrengen. Wat ook verandering vraagt.

Dit betekent dat de vormselregeling voor het Dekenaat Herent moest herzien worden. Doublures dienden waar kon, vermeden te worden, zowel voor de vormsels als voor de eerste communievieringen. Waar het kon, werd de vroegere regeling gevolgd en werden de oorspronkelijke weekends behouden.

Een logische opdeling

Er is een logische opdeling gemaakt. Er zijn minder vormselvieringen dan eerste communievieringen. Gezien eerste communie voor kinderen de initiatie in de eucharistie is, werd deze overal op zondag geplaatst. De vormsels krijgen bijgevolg een vaste plaats op zaterdag. Bij een groter aantal kandidaten kan de viering nog opgesplitst worden.

We hebben ervoor geopteerd om geen ruime consultatieronde van catechisten, leerkrachten en parochieploegen te houden. Dit omwille van enerzijds de druk van vanuit het bisdom om tot een snelle, transparante regeling voor de vormsels over te gaan die voor langere termijn haalbaar is. Anderzijds blijven er steeds de druk en de vragen van ouders en catechisten naar de snelle regeling voor volgend jaar en de komende jaren. En uiteindelijk blijft het een puzzelwerk waarin altijd knopen dienen doorgehakt te worden.

Alle vormsels in ons bisdom krijgen een vaste datum in de Paastijd toegewezen.  In onze federatie geeft dit volgend resultaat :

De Onze-Lieve-Vrouwparochie van Herent viert vanaf nu het Vormsel op de vijfde zaterdag na Pasen.
De kinderen uit Winksele, Veltem, Beisem, Buken en Delle ontvangen op de zesde zaterdag na Pasen het Vormsel in de Maria-Hemelvaartkerk van Winksele.

Naar gelang het aantal kinderen wordt de groep opgesplitst. De eerste viering is telkens om 15.00 u, de tweede viering is om 17.00 u.

De Eerste communievieringen staan ook vast geprogrammeerd en wel telkens op zondag. Dit geeft volgend resultaat

Op de vierde zondag na Pasen : Eerste communie in de Onze-Lieve-Vrouwparochie van Herent (om 9.30 u en 11.30 u)
Op Pinksteren : is er Eerste Communie om 9.30u in Winksele, Buken, Veltem en Beisem

Met veel dank

Wie vormt?

Over de nieuwe vormselregeling is er de voorbije maanden overleg geweest met Kardinaal De Kesel, An Mollemans, Vicariaal verantwoordelijke voor de catechese, en het dekencollege.

Dit heeft geleid tot het besluit van de kardinaal dat de dekens voortaan de eerste vormheer in hun eigen Dekenaat zullen zijn. Zij vormen ook in de parochies waar zij canonieke verantwoordelijkheid dragen (lees pastoor of parochieadministator zijn) omdat zij ook daar fungeren als afgevaardigden van de bisschop.

Naargelang zijn agenda kan ook de bisschop of de hulpbisschop vormheer zijn en bij doublures wordt een andere vicaris (eerste medewerkers van de bisschop) aangewezen. De bisschop en hulpbisschop zullen dus blijven vormen op verschillende plaatsen in ons bisdom.

 

We hopen dat we deze regeling de komende jaren kunnen volhouden. Moest volgend jaar toch blijken dat er onoverkomelijke hiaten in deze regeling zitten, dan kunnen wij dit op dat moment voor 2019 herbekijken.

Tot slot wil ik alle mensen danken die heel veel inspanningen leveren om onze kinderen naar eerste communie en vormsel toe te begeleiden. Samen met hen blijven wij bezorgd over een goede voorbereiding voor deze belangrijke sacramenten. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat wij de kinderen en jongeren helpen thuiskomen in een levende kerkgemeenschap, zodat zij op hun beurt levende getuigen worden van die Blijde Boodschap van Jezus, de Man van Nazareth.

Deken Patrick Maervoet

 

Share