Gepost op 14-02-2022 in , , , , , ,

Gespreksavond over de campagne van Welzijnszorg, maandag 7 februari in zaal De Nok (Herent)

Het was een boeiende, warme avond over het recht op wonen. Dit was een organisatie van Welzijnszorg, KWB, Beweging.net, Hart boven hard, Onthaalgroep Vluchtelingen Herent, waar 60 geïnteresseerde mensen komen luisteren zijn. Eindelijk weer live!

Het waren boeiende sprekers, elk met hun eigen eerlijk, warm en diepmenselijk verhaal. Een verhaal over omgaan met kwetsbare mensen en zoeken naar wegen om het recht op wonen gestalte te geven.

Het eerste verhaal: Filip Keymeulen als straathoekwerker bij Diogenes in Brussel. ‘Als straathoekwerker zijn we er in de eerste plaats om te luisteren naar het verhaal van mensen. Dit luisteren krijgt een vertaling in acties die gaan van zorgen voor een mensaardige begrafenis – een waardig afscheid voor elke mens, over het verschaffen van  een gemeenschappelijk huisvesting, een samen leven in een gemeenschap, tot  renovatie van woningen. Hierbij stoten we op het falen van het gevoerde beleid. Wij werken vanuit een rechten benadering. Een van die rechten is het recht op een woning: Housing first! Zorgen voor een woning is voorafgaandelijk aan de andere vormen van hulpverlening. Immers, geen adres betekent: geen rechten, geen hulpverlening! Een pakkend verhaal over een harde realiteit.

Het tweede verhaal kwam van De Gosse Verlaers, de grondlegger en bezieler van de Berenklauw.  De Berenklauw, een unieke gemeenschap, een eco-boerderij, een schrijnwerkerij, een smidse, een kunstatelier, een dienst maatschappelijk werk (de aller, allerlaatste schakel in de hulpverlening) en nog zoveel meer. Bovenal een tijdelijk thuis voor daklozen, vluchtelingen, artiesten, studenten, mensen met psychische problemen, ex-gedetineerden, ouderen, jongeren op zoek naar een weg in het leven… Zij krijgen er de ruimte en de kans om via het werken met de handen hun leven terug op de sporen zetten.
De sprekende getuigenissen van de Gosse werden aangevuld met een filmpje over het leven en het werk in die gemeenschap

Herman Baert de woordvoerder Onthaalgroep voor vluchtelingen, bracht het derde verhaal. Een verhaal van moeizaam zoeken door kwetsbare mensen, en specifiek van erkende asielzoekers, naar huisvesting in Herent. Mensen die, zoals u en ik, hier een menswaardig leven willen uitbouwen. Zij stoten, zoals vele kwetsbare gezinnen, op grote hindernissen om een betaalbare woning te vinden. Een gangbare prijs gaat van 800 tot over de 950 euro, met een leefloon is dat onbetaalbaar zonder te leven in armoede. Jammer genoeg spelen open en verdoken discriminatie (bv. omwille van leefloon, klant bij OCMW of vreemdeling) een rol.  Deze hindernissen wil de vzw Huren voor Buren wegnemen door huizen te huren op de privémarkt en dan onder te verhuren aan kwetsbare mensen. Aan de verhuurders-eigenaars garandeert de vzw de stipte betaling van de huur en het onderhoud van de woning. De vzw beschikt over ‘budy’s’ die de huurders begeleiden, en over klussers die de kleine klussen klaren en daardoor de verhuurders  sparen van de zorgen die gepaard gaan met verhuren. De vzw zoekt personen die budy willen zijn, en personen die een bijdrage willen storten om het nodige werkkapitaaltje samen te brengen. Wil jij meedoen, graag!

Aansluitend op de woningthematiek gaf Marijke Persoone vanuit Hart boven Hard een korte toelichting bij het stappenplan voor 100% woonrecht, en deed ze een oproep voor Housing Action Day van 27 maart.

De avond werd afgerond door Ignace Van den Bruel.  Als woordvoerder van Welzijnszorg verwees hij naar het tienpunten actieprogramma voor lokaal beleid van WZZ.

Een reactie van een deelnemer: geslaagd, een tóp-avond!

We geven u ook nog graag het politiek actieplan van de campagne van Welzijnzorg 2021 mee :

100% woonrecht 

  1. Participatief: breng de lokale woonactoren, zoals de immokantoren, huisvestingsmaatschappijen, SVK, CAW, verenigingen, armoedeorganisaties en zelforganisaties, samen om aan het actieplan te werken. 
  2. Gericht: richt je inspanningen op doelgroepen die niet de mogelijkheid hebben om zelf in hun woonrecht te voorzien. 
  3. Inclusief: sluit geen groepen bij voorbaat uit. Het actieplan richt zich op alle doelgroepen die een risico op uitsluiting kennen. We gaan voor 100% woonrecht! 
  4. Geïntegreerd: samen aan het actieplan werken, wil ook zeggen een goede samenwerking tussen de verschillende (begeleidings)diensten. 
  5. Toegankelijk: zorg dat je diensten toegankelijk zijn voor woonproblemen van burgers, maak het lokaal meldpunt bekend, zorg voor een outreachend woonloket… 
  6. Quick Wins: onderzoek met welke ingrepen je op een korte tijd al een verschil kan maken. Tijdelijke bezetting, transitwoningen, melding tijdelijk wonen… 
  7. Gebruik al je instrumenten: lokale besturen kunnen meer dan ze denken, via het leegstandsbeleid, sociaal beheersrecht én het vergunningsbeleid. 
  8. Het goede voorbeeld: tolereer geen discriminatie, creëer een klimaat van vertrouwen en solidariteit. 
  9. Creatief: experimenteer zelf als lokaal bestuur met een wooncoöperatieve, met erfpachtformules. Zet in op alle mogelijk manieren om goed wonen terug bereikbaar te maken voor iedereen. 
  10. Maatwerk: Maak beleidskaders, maar laat ruimte voor maatwerk en flexibiliteit om voor iedereen een gepaste woonoplossing te vinden.
Share