Achtergrond en ontstaan

In het voorjaar 2017 werden we in de federatie Herent geconfronteerd met de eis van de Vlaamse regering om tegen september 2017 een kerkenbeleidsplan uit te werken. Daarbij werden we op een onverwachte manier herinnerd aan een taak en noodzaak waarvan we ons allemaal al langer bewust waren maar die we tot nog toe voor ons uit hebben geschoven: een pastoraal plan uit te werken om de toekomst van de christelijke geloofsgemeenschap in onze gemeente in de komende jaren te vrijwaren door samenwerking over de nu bestaande parochiegrenzen heen. Onder druk van de nieuwe situatie werd in de federatievergadering van 28 april 2017 beslist om concreet werk te maken van een traject waarbij het niet enkel zou gaan om schaalvergroting (en dus om tot nu toe bestaande parochiale activiteiten op een hoger, parochie-overschrijdend niveau voor te zetten) maar om het ontwikkelen van een nieuwe, hedendaagse visie op de christelijke geloofsgemeenschap. De catechesewerking leek toen het meest geschikte veld om een dergelijk nieuw project op te starten. Daaruit is de Emmaüswerking ontstaan.

Emmaüs wil  niet enkel de focust leggen op de unieke momenten in de levensloop van kinderen en van hun gezinnen maar op een constant aanbod van initiatie- en verdiepingselementen die de hele levensloop van een mens willen begeleiden en tevens door een levendige geloofsgemeenschap worden gedragen.

We bieden een reeks catechesemomenten  die allemaal gekoppeld worden aan liturgische vieringen waarin de hele geloofsgemeenschap van de ‘kleine federatie’ samenkomt om haar geloof uit te drukken en te vieren. Terwijl deze vieringen openstaan en expliciet bedoeld zijn voor alle leeftijdsgroepen kunnen er specifieke catechesemomenten per leeftijdscategorie (bv. eerste communiekantjes en vormelingen maar ook ouders van kinderen die gedoopt zullen worden, volwassene dopelingen, koppels die in de kerk willen trouwen enz.) aan gekoppeld worden.

Wat doen wij?

Emmaüs  wil Kerk een jong gezicht geven. In het bijzonder willen we jonge mensen en jonge gezinnen met hun kinderen een ruimte geven waar geloven een plaats krijgt, waar ze gemakkelijk thuis kunnen komen, waar ze niet alleen zijn. Maar uiteraard staat dit initiatief open voor alle leeftijden: als je je maar jong van hart voelt, ben je hartelijk welkom om eraan deel te nemen. We willen kansen bieden tot kennismaking, ontmoeting en uitwisseling met anderen. Emmaüs  wil proberen levensnabije vieringen te houden waar ruimte is voor alle leeftijden. We willen ook tijd maken om na te denken over de wortels en het eigene van ons christelijke geloofsverhaal.  

 Drie pijlers  

  • VERDIEPEN of ACTIE (catechese)
  • Door getuigenissen, uitwisselingen, bezinningsmomenten of spel willen we samen nadenken over de betekenis van geloven, over het thema of een lezing uit de viering. Of we doen een activiteit waarmee we naar buiten gaan.  Voor de kinderen zijn er aparte activiteiten, binnen hetzelfde thema als dat van de volwassenen. Die kinderactiviteit is echt op hun maat gesneden.  
  • VIEREN
    Om 17.45 uur verzamelen we weer met zijn allen om in te zingen. Om 19 uur vangt de viering aan. We proberen gebruik te maken van een jonge of hedendaagse taal en de symboliek wil de band tussen leven en geloven centraal stellen. We verzorgen een enthousiaste en levensnabije viering voor ouders en hun kinderen. Voor de allerkleinsten wordt er eventueel opvang voorzien. 
  • ONTMOETEN
    We willen kansen tot ontmoeten bieden, door een broodmaaltijd vooraf of een drankje nadien,…. Het biedt de kans om kennis te maken, om elkaar te ontmoeten, om een babbeltje te slaan… .   

Ons aanbod

tenzij anders vermeld, in de Maria-Hemelvaartkerk van Winksele

We starten het werkjaar in oktober.
Met de vormelingen gaan we naar de Missiodag van het Vicariaat (ook in oktober)

de adventsperiode wordt afgetrapt met een viering, voorafgegaan door een verdiepingsmoment en afgesloten door een verdichtingsmoment in de kerk van Winksele.
De kerstviering is op 24 december om 17 uur
Er is ook een driekoningenviering om 18 uur, voorafgegaan door het sterzingen in de straten van Winksele ten voordele van één of andere goed doel.

Op Lichtmis staan alle kinderen centraal, in het bijzonder de kinderen die het afgelopen jaar gedoopt werden. De kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Communie en nog niet gedoopt zijn, worden dan gedoopt.

Er is een Vastenviering, met kruisoplegging van onze Vormelingen. Uiteraard voorafgegaan door een verdiepings (catechese) moment en achteraf een ontmoetingsmoment.
Palmzondag stappen we de goede week binnen, met een verdiepingsmoment, de viering en een verdichtingsmoment
Op Paasdag is er een speciale gezinsviering gevolgd door een paaseierenworp.

Tot slot vieren we einde van het werkjaar in een slotviering.

Meer info over deze vieringen en activiteiten, kan je hier tijdig lezen en ook in Kerk en Leven.